ODMD Gladyatör
İncelemek istediğiniz kategoriye tıklayınız.
KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİ VE MOBİLİTE DERNEĞİ

ODMD GLADYATÖR ÖDÜLLERİ ETKİNLİĞİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (“ODMD”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda belirtilen amaçlarla toplanan kişisel verilere ilişkin tüm müşterilerin aydınlatılması amacıyla kaleme alınmıştır.

 

1. Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

ODMD, işbu Aydınlatma Metni’nde tarif edilen yöntemler aracılığıyla, aşağıdaki kişisel verileri işlemektedir:

Gladyatör Platformu’na üye olunarak oy kullanılması durumunda;

Kimlik Verileri: Adı, soyadı

İletişim Verileri: E-posta adresi

İşlem Güvenliği Verileri: üye şifresi

Gladyatör Platformu’na üye olunmadan oy kullanılması durumunda;

Kimlik Verileri: Adı, soyadı

İletişim Verileri: E-posta adresi

Onay vermeniz durumunda pazarlama faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında,

Kimlik Verileri: Adı, soyadı

İletişim Verileri: E-posta adresi

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Yukarıda listelenen ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.

 1. Gladyatör Platformu’na üye olunması ve üye olunduktan sonra oy kullanılması durumunda;

 2. ODMD Gladyatör Ödülleri için oy kullanılması,

 3. Oy kullanırken e-posta doğrulaması gerçekleştirilmesi,

 4. Şifrenizi unutmanız halinde şifre yenileme işlemlerinin yürütülebilmesi,

 5. ODMD’nin hazırladığı çekilişlere katılım sağlanması, çekiliş süreçlerinin yürütülmesi, çekiliş sonuçlarının duyurulabilmesi,

 6. Gereken durumlarda hukuk işlerinin takibi, yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi,

 7. İlgili mevzuat uyarınca saklama faaliyetlerinin yürütülmesi.

 8. Gladyatör Platformu’na üye olmadan oy kullanılması durumunda;

 9. ODMD Gladyatör Ödülleri için oy kullanılması,

 10. Oy kullanırken e-posta doğrulaması gerçekleştirilmesi,

 11. Gereken durumlarda hukuk işlerinin takibi, yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi,

 12. Saklama faaliyetlerinin yürütülmesi.

 13. Onay vermeniz durumunda pazarlama faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında,

 14. Pazarlama, tanıtım ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 15. Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

 16. Planlama, istatistik ve üye memnuniyeti çalışmaları yapılabilmesi,

 17. Gereken durumlarda hukuk işlerinin takibi, yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi,

 18. İlgili mevzuat uyarınca saklama faaliyetlerinin yürütülmesi.

Burada belirtilen amaçlar dışında, iş süreçlerimizin ve operasyonlarımızın sürdürülebilmesi adına başka bir amaçla kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiği durumlarda sizleri bilgilendireceğiz.

 

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçlar

İşbu Aydınlatma Metni altında bahsedilen şekilde toplanan tüm kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, aşağıdaki kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 • Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz platforma üye olunup olunmadığı fark etmeksizin ODMD Gladyatör Ödülleri için oy kullanılması ve oy kullanırken e-posta doğrulamasının gerçekleştirilmesi amacıyla teknik altyapı ve depolama hizmetleri sunan hizmet sağlayıcı firmaya aktarılmaktadır.

 • Kişisel verileriniz onay vermeniz durumunda pazarlama faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla toplu SMS ve e-posta gönderen şirketler, pazarlama şirketleri ve ajanslara aktarılmaktadır.

 • Kişisel verileriniz gereken durumlarda hukuk işlerinin takibi, yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi kanunen yetkili kamu kurumlar ve/veya özel kişilere aktarılmaktadır.

 

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda bahsedilen amaçlarla işlenen tüm kişisel verileriniz, ODMD tarafından elektronik ortamda ve/veya tarafınızca fiziksel veya elektronik ortamda şahsen verilmesi suretiyle toplanmaktadır.

ODMD tarafından yukarıda bahsedilen amaçlarla ve yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un  5. ve 6. maddeleri kapsamında aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir:

 • Gladyatör Platformu’na üye olunması ve üye olunduktan sonra oy kullanılması durumunda kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması ve ifası” ile “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 • Gladyatör Platformu’na üye olmadan oy kullanılması durumunda kişisel verileriniz “sözleşmenin kurulması ve ifası” ile “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 • Pazarlama faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla toplanan kişisel verileriniz açık rızanızın varlığı hukuki sebebine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

 • Hukuk işlerinin takibi, yetkili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi amacıyla işlenen kişisel verileriniz “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmekte ve yukarıda belirtilen kişi ve kuruluşlara aktarılmaktadır.

ODMD tarafından işlenen tüm kişisel veriler, işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri boyunca saklanacak, bu sürelerin sona ermesini takiben ODMD tarafından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

5. Kanun Kapsamında Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca toplanan kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, (i) ıslak imzalı bir dilekçe ile kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte ODMD’ye bizzat elden teslim edebilirsiniz (ii) dilekçenin ıslak imzalı bir kopyasını ODMD adresine noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz veya (iii) dilekçeyi  “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi kullanarak ODMD’nin [__] adresine gönderebilirsiniz veya (iv) imzalı dilekçeyi kimlik tespitini sağlayacak belgeler ile birlikte ODMD sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle [__] gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi ODMD’ye iletmeniz durumunda ODMD talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ODMD tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.   

Saygılarımızla,

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Odmd mail: odmd@odmd.org.tr

ODMD KEP Adresi: odmd@hs03.kep.tr

İnternet adresi: https://www.odmd.org.tr/

Adres: HAN Spaces Piyalepaşa İstiklal Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı 22/1 Ticari, B Blok , 34440 Beyoğlu/ İstanbul

Sponsorlar